Dyky

 • çakyr aýna çüýşesi üçin tebigy dykylyk dykylyk

  çakyr aýna çüýşesi üçin tebigy dykylyk dykylyk

  Dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, gazly çakyr we beýleki önümlerde gowy möhürlenmeli.Bu dykylygyň saýlamak üçin dürli görnüşli materiallary bar, şeýle hem dürli ululyklary bar.Logotipleri ýüzüne çap edip biler.Gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi bar, adatça pvc ýa-da folga gapaklaryny bilelikde ulanyň.Jikme-jiklik talaplaryňyzy alyp biler, soň şuňa meňzeş ýa-da has köp teklip görkezip biler diýip umyt edýärin.

 • Şerap şampan aýna çüýşesi üçin dykylyk

  Şerap şampan aýna çüýşesi üçin dykylyk

   

  Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we beýleki önümlerde gowy möhürlenmeli.Tebigy dykynyň ýumşak we elastik tebigaty, çüýşedäki çakyryň haýal ösmegine we ýetişmegine amatly bolup, çakyryň tagamyny has ýumşak we ýumşak edip, howany doly izolýasiýa etmezden, çüýşäniň agzyny möhürläp biler.Dürli görnüşli material saýlap bilersiňiz, talaplaryňyzy poçta ýa-da whatsapp arkaly iberiň.


 • aýna çüýşe üçin tebigy we goşma dykylyk saklaýjy

  aýna çüýşe üçin tebigy we goşma dykylyk saklaýjy

   

  Tebigy dykylyklar we kompozit köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we ş.m. ulanylýar, import edilýän çig maldan ýa-da birleşdirilen materiallardan ýasalýar Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, gazly çakyr we ş.m. ulanylýar. ideal şerap dyky.Orta dykyzlygy we gatylygy, oňat çeýeligi we çeýeligi, belli geçirijiligi we ýapyşygy bolmaly.Şerap çüýşeli bolansoň, çakyr bedeniniň daşarky dünýä bilen habarlaşmagy üçin ýeke-täk kanal dykylyk tarapyndan goralar. Saýlamak üçin köp ölçegli.


 • çakyr şampan gazly şerap üçin tebigy dykylyk

  çakyr şampan gazly şerap üçin tebigy dykylyk

   

  Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we ş.m. ulanylýar, import edilýän çig maldan ýa-da birleşdirilen materiallardan, inçe süýümler, tekiz üst we gowy möhürlemek täsiri bilen ulanylýar.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä hünär tekliplerimizi berip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.


Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)