Şerap şampan aýna çüýşesi üçin dykylyk

Gysga düşündiriş:

 

Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we beýleki önümlerde gowy möhürlenmeli.Tebigy dykynyň ýumşak we elastik tebigaty, çüýşedäki çakyryň haýal ösmegine we ýetişmegine amatly bolup, çakyryň tagamyny has ýumşak we ýumşak edip, howany doly izolýasiýa etmezden, çüýşäniň agzyny möhürläp biler.Dürli görnüşli material saýlap bilersiňiz, talaplaryňyzy poçta ýa-da whatsapp arkaly iberiň.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady dyky saklaýjy
Ölçegi özleşdirilen
Material tebigy ýa-da birleşme
Logotip çap edip biler
Eltip bermegiň wagty 10-15 gün
Mukdar 7000pcs / sumka
Kartonyň ululygy talaplary hökmünde

Düşündiriş

Çig mal we ulanylyşyna görä, dykylyklary takmynan aşakdaky ýedi kategoriýa bölüp bolar: tebigy dykylyk, doldurgyç dykylyşy, polimerizasiýa dykylygy, sintetik dykylyk, ýama dykylyk, köpük çüýşesi saklaýjy we T şekilli dykylyk.Olaryň dürli aýratynlyklary bar.Dürli çig mal ulanýarlar we dürli önümler üçin amatly.Her görnüşiň dürli ululyklary bar, üstünde logotip hem çap edip bolýar.Jikme-jik talaplaryňyzy bize iberip bilersiňiz diýip umyt edýäris.Biz elmydama "ilki bilen karz, hil ilki, hyzmat ilki, müşderi ilki" korporatiw pelsepesine eýerdik we durnukly we ygtybarly çeşmeler, ösen we ösen tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, howpsuz we ýokary hilli operasiýa hyzmatlary, satuwdan soň dogruçyl we kanagatlanarly hyzmat.Siziň islegiňiz hem biziň islegimiz, siziň kanagatlandyrmagyňyz hyzmat standartymyz, biz hiç haçan müşderilerimiziň ynamyna laýyk ýaşamarys.Kompaniýamyzda köp zehin ätiýaçlygy we güýçli maýa bar.Hil ulgamy kepilnamasyndan geçdik we import we eksport hukugymyz bar.Nusgaňyzy ýa-da jikme-jiklik talaplaryňyzy görkezmegiňizi haýyş edýäris, size iň amatlysyny teklip eder.Kompaniýamyzdaky ähli işgärler bu ugurda tejribeli, 20 ýyldan gowrak tejribeli tehniklere eýe, öz hil gözegçilik toparymyz bar, hilini üpjün etmek üçin önümçilik wagtynda synag edýärler.

Surat

444
3333

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)