Wiski alkogol spirtli çüýşe çüýşe üçin alýumin plastmassa gapak

Gysga düşündiriş:

Alýumin plastmassa gapaklary viski, arak, alkogol, spirt we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin gapagy, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary daşky görnüşi, dürli çaphana tehnologiýasy üçin birnäçe saýlawy we ogurlyga garşy gowy möhürleme funksiýalaryna eýedir.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä hünär tekliplerini berip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady Alýumin plastmassa gapaklar
Ölçegi özleşdirilen
Material 8011
Galyňlyk 0. 20-0.2 3 mm
Reňk Talap edilişi ýaly
Mukdar 1554 sany / karton
Gaplamagyň ululygy 58 * 38 * 37 sm

Düşündiriş

Alýumin plastmassa gapagyň diametri adatça 30 mm-den 32mm-e çenli, beýikligi 35 mm-den 60mm-e çenli. Alýumin plastmassa gapagy aýna çüýşedäki likýor, viski we beýleki çakyr gaplamakda meşhurdyr.Ajaýyp görnüşi we oňat möhürleýiş funksiýalary sebäpli, her dürli alkogol we içgileriň gaplanyşynda giňden ulanylýar.Alýumin plastmassa gapagy ýokary hilli alýumin we plastmassadan ýasalýar.Arassaçylyk we poslamaz.Açmak aňsat.Açylandan soň, gapak weýran edýär we ogurlygyň öňüni alyp biler.Alýumin-plastmassa örtügi gowy ýassyk, ýylylyk izolýasiýasy, çyglylyga garşylyk, himiki poslama garşylyk we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we zäherli däl, siňdiriji däl, tozan däl, gabyk we masştablandyryjy we gaty gowy möhürleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir.Alýumin plastmassa örtügi, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýokary temperatura, suwa we alkogola çydamly bolup biler.Bu nagyş, çap etmegiň dürli görnüşlerini kabul edip biler, nagyş we üweýji saýlap biler.Alýumin plastmassa gapagy, çüýşäni möhürlänsoň ajaýyp berklige eýe bolan ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär.möhürlemegiň ýokary talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Surat

Alýumin plastik gapaklar

Amal

gaýtadan işlemek

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)