çakyr aýna çüýşesi üçin tebigy dykylyk dykylyk

Gysga düşündiriş:

Dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, gazly çakyr we beýleki önümlerde gowy möhürlenmeli.Bu dykylygyň saýlamak üçin dürli görnüşli materiallary bar, şeýle hem dürli ululyklary bar.Logotipleri ýüzüne çap edip biler.Gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi bar, adatça pvc ýa-da folga gapaklaryny bilelikde ulanyň.Jikme-jiklik talaplaryňyzy alyp biler, soň şuňa meňzeş ýa-da has köp teklip görkezip biler diýip umyt edýärin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady dykylyk
Ölçegi özleşdirilen
Material talaplary hökmünde
logo çap edip biler
gowşuryş wagty 10-15 gün
Mukdar 5000-7000pcs / sumka
Kartonyň ululygy talaplary boýunça

Düşündiriş

Dykylygyň ulanylyşynyň gaty uzyn taryhy bar, sebäbi ol çakyr bedeni bilen daşarky dünýäniň arasyndaky baglanyşygy gowy bökdäp biler we materialy elastik we ýumşak bolup, howany doly ýapmaz.Şeýlelik bilen, çakyrdaky maddalar daşarky dünýä bilen aragatnaşyk saklap biler, şerap bedeni yzygiderli sublimasiýa edilip, tagamy kem-kemden ýetişer we ýumşak bolar.tebigy dykylyk dykylyklaryň arasynda iň oňat dykylykdyr.Iň ýokary hilli dykylykdyr.Bu bir ýa-da birnäçe tebigy dykylykdan ýasalan çüýşe saklaýjy.Esasan gazly däl çakyrlary we uzak saklanylýan çakyrlary möhürlemek üçin ulanylýar.Dyky doldurmak, dyky maşgalasynda has pes derejeli dykylykdyr.Tebigy dykylyk bilen deňdir.Şeýle-de bolsa, hiliniň pesligi sebäpli, üstündäki deşikdäki hapalar çakyryň hiline täsir eder.Dyky poroşok bilen ýelimiň garyndysy, dykylygyň kemçiliklerini we dem alyş deşiklerini doldurmak üçin dykylyk ýüzüne deň derejede ulanylýar.Bu dyky, adatça pes hilli çakyrlary saklamak üçin ulanylýar.Polimerizasiýa dykylygy, dykyz bölejiklerden we ýelimden ýasalan dykylykdyr.Fiziki aýratynlyklary tebigy dykylyga ýakyn we ýelim mukdary az.Gowy dykylyk, ýöne önümçilik bahasy birneme ýokary we ösen ýurtlarda giňden ulanylýar.Bar polimer dyky, dykyz bölejikleri çybyklara basyp ýasalýar.Bu çüýşe wilkanyň ýokary ýelim mukdary bar we hili boýunça plastinka polimer dykyzlygyndan pesdir.Şeýle-de bolsa, önümçilik bahasy pes we ösýän ýurtlarda giňden ulanylýar. Polimer dykynyň bahasy tebigy dykylykdan has arzandyr.Elbetde, polimer dykylyklarynyň hilini tebigy dykylyklar bilen deňeşdirip bolmaz.Şerap bilen uzak wagtlap aragatnaşykdan soň, çakyryň hiline täsir ediler ýa-da syzmak ýüze çykar.Şonuň üçin polimer dykylyklary, esasan, gysga wagtyň içinde sarp edilýän çakyrlar üçin amatlydyr. Sintetik dykylyk, ýörite bir proses tarapyndan öndürilen birleşýän dykylykdyr.Dyky bölejikleriniň düzümi 51% -den gowrak.Onuň öndürijiligi we ulanylyşy polimer dykylyşyna meňzeýär.ýama dykylyk polimer dykylygyny ýa-da sintetik dykylygy beden hökmünde ulanýar we polimer wilkasynyň ýa-da sintetiki wilkanyň bir ýa-da iki ujuna bir ýa-da iki tebigy dykyz tegelek bölek goýuň, adatça 0 + 1 dykylyk, 1 + 1 dykylyk, 2 + 2 dykylyk we ş.m. şerap bilen gatnaşygy tebigy materiallardan ýasalýar.Bu çüýşe dykylygy diňe bir tebigy wilkanyň aýratynlyklaryna eýe bolman, eýsem polimer wilkasyndan ýa-da sintetiki wilkadan has gowy möhürleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir.Onuň derejesi sintetiki saklaýjynyňkydan has ýokary we bahasy tebigy saklaýjynyňkydan pes bolany üçin, çüýşäni saklaýjy üçin has gowy saýlaw.Tebigy saklaýjy ýaly, ýokary hilli çakyry möhürlemek üçin ulanylyp bilner. Şerap bilen täsir etmeýän köpükli çüýşe saklaýjy polimerizasiýa ediler we 4mm-8mm dyky bölejikleri bilen gaýtadan işlener we şerap bilen gatnaşygy iki bölek tebigy gaýtadan işlener; galyňlygy 6 mm-den az bolmadyk dykylyk ýamalar.Gowy möhürleme täsiri bar we esasan köpürjikli şeraby, ýarym gazly şeraby we gazlandyrylan çakyry möhürlemek üçin ulanylýar. T şekilli dyky T görnüşli dykylyk hem diýilýär.Bu kiçijik depesi.Beden silindr görnüşli ýa-da tegelek bolup biler.Tebigy dykylykdan ýa-da polimerlenen dykylykdan gaýtadan işlenip bilner.Topokarky material agaç, plastmassa, keramika ýa-da metal bolup biler.Bu dykylyk esasan konýak möhürlemek üçin ulanylýar.Şeýle hem Hytaýda sary tüwi çakyryny möhürlemek üçin ulanylýar.

Surat

666 (1)
555

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)