Habarlar

 • Alýumin gapaklarynyň artykmaçlyklary

  Alýumin gapaklary barha köp çakyr we içgiler ulanmagy saýlaýar, sebäbi alýumin gapaklary çakyryň we içgileriň ýaramazlaşma howpuny ep-esli azaldyp biler we alýumin gaýtadan işlenip bilner.Bu amatly we ekologiýa taýdan ulanylýan önümleriň sany ...
  Koprak oka
 • Alýumin gapaklarynyň artykmaçlyklary

  ACG-iň gözleglerine görä, alýumin çüýşe gapaklarynyň bäş artykmaçlygy bar, olary çüýşe gapaklary üçin iň gowy saýlaýar.1. Gowy goramak funksiýasy - önümiň tagamyny goramak we galyndylary azaltmak Alýumin çüýşesiniň gapagynda ajaýyp päsgelçilik bar ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşe, tebigatda näçe wagtlap bolup biler?

  Aýna çüýşe, tebigatda näçe wagtlap bolup biler?

  Aýna çüýşeler Hytaýda adaty senagat gaplarydyr.Gadymy döwürde adamlar olary öndürip başlapdyrlar, ýöne olar näzikdir.Şonuň üçin geljekki nesillerde az aýna gaplary tapyp bolýar.Adamy ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäniň materialyny nädip deňeşdirmeli

  Aýna çüýşäniň materialyny nädip deňeşdirmeli

  Aýna çüýşeleri saýlanymyzda, gowy we erbet aýna çüýşeleri tapawutlandyrmak käwagt kyn.Ony ýönekeý görnüşde tapawutlandyryp bileris.Aýna çüýşe üçin adatça iki dürli görnüşli material bar, adaty çakmak we super çakmak....
  Koprak oka
 • Alýumin gapaklaryň we plastmassa gapaklaryň tapawudy

  Alýumin gapaklaryň we plastmassa gapaklaryň tapawudy

  Häzirki wagtda bu pudakdaky bäsdeşlik sebäpli Hytaýda köp kompaniýalar iň täze önümçilik tehnologiýasyny we enjamlaryny saýlaýarlar, şonuň üçin Hytaýda çüýşe gapaklaryny öndürmek tehnologiýasy dünýä derejesine çykdy.Tehnologiki täzelik ...
  Koprak oka

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)