Içgi viski aragy üçin alýumin plastik gapak

Gysga düşündiriş:

Alýumin plastmassa gapagy agyz suwuklygyny, dürli çakyrlary we iýmitleri gaplamak üçin ulanylyp bilner.Alýumin-plastmassa örtük diňe bir mazmunyň berkligini saklap bilmän, ogurlyga garşy açmak we howpsuzlyk funksiýalaryna hem eýe.Şonuň üçin önümiň derejesini ýokarlandyrmak üçin çüýşeli önümler üçin ulanylyp bilner. Diňe alýumin gapagynyň artykmaçlyklary däl, eýsem plastmassa gapaklarynyň hem artykmaçlyklary bar.Daşarda alýumin, içerde plastmassa goýmalar ulanylýar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly ajaýyp görnüşe eýe, adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, çap etmek we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýasy üçin birnäçe saýlaw we ogurlyga garşy gowy funksiýa bar.Plastiki goýmak hem aňsat.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Talaplaryňyzy bize poçta ýa-da whatsapp arkaly iberiň, ilki bilen barlamak üçin dizaýnyňyza şuňa meňzeş reňk iberip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady Alýumin plastmassa gapaklar
Ölçegi özleşdirilen
Material 8011
Galyňlyk 0.20-0.23mm
Reňk Talap edilişi ýaly
Mukdar 1720 sany / karton
Gaplamagyň ululygy 58 * 38 * 37 sm

Düşündiriş

Alýumin plastmassa gapagynyň diametri 29mm-den 32mm, beýikligi 35mm-den 60mm-e çenli. Alýumin plastmassa gapagy ýokary hilli alýuminden ýasalýar.Arassaçylyk we poslamaz.Kömekçi gurallar bolmasa açmak aňsat.Açylandan soň, gapak weýran edýär we ogurlygyň öňüni alyp biler.Alýumin-plastmassa örtügi gowy ýassyk, ýer titremesine garşylyk, ýylylyk izolýasiýasy, çyglylyga garşylyk, himiki poslama garşylyk we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we zäherli däl, siňdiriji däl, tozan däl, gabyk we ulaldylan, köpelýär we gaty gowy möhürleme öndürijiligi.Alýumin plastmassa örtügi, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýokary temperatura, suwa we alkogola çydamly bolup biler.Nagyş dizaýny reňk çap etmegi, nagyşlamagy we üwemegi kabul edip biler.Alýumin plastmassa gapagy, çüýşäni möhürlänsoň ajaýyp berklige eýe bolan ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär.Kepkanyň üstünde has uly tekizlik bar, bu dürli tekst nyşanlarynyň we çüýşe gapaklarynyň çap edilmegini has owadanlaşdyrýar, şeýle hem önümleriňizi has gymmatly edýär. Alýumin plastmassa örtügi likýor önümleriniň isleglerini kanagatlandyrýar we barha inçe gaplama ösüş tendensiýasyna uýgunlaşýar spirt.alýumin plastmassa gapaklary adaty çap etmegi saýlap biler, şeýle hem ýörite amal bilen bejermek mümkin, çüýşäniň gapagynyň ýüzi ýagty we ýerüsti bronzing tehnologiýasy, ýüpek ekrany çap etmek we pad çap etmek umumy täsiri we anti-ep-esli gowulandyrýar. önümiň galp derejesi.Bu görnüşli çüýşe gapagynyň ýüzüni diňe bir senetçilik önümleriniň bezeg häsiýetine eýe bolman, eýsem galplyga garşy täze gapagyň ulanylyşyny ýitirmeýän, reňkli ýa-da reňkli görnüşde çap edip bolýar.

Surat

Alýumin plastmassa gapaklar1

Amal

gaýtadan işlemek

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)