Pvc we folga gapaklary

 • şampan we ýalpyldawuk gapaklar

  şampan we ýalpyldawuk gapaklar

  Şampan we ýalpyldawuk gapaklar adatça adaty ululyklary ulanýarlar, dürli nyşanlary çap edip bilýärler, adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek we ş.m. ýaly dürli çap usullaryny ulanyp bilerler.Dürli açylyş usuly bar, açmak aňsat, üstünde tekiz we damar görnüşini hem saýlap bolýar.Biziň kompaniýamyz şampan we köpürjikli şerap üçin dykylyk, bellik we ş.m. üçin beýleki goldaw önümleri bilen üpjün edip biler, halaýan reňkiňizi saýlap biler.Tassyklamak üçin size meňzeş reňk görkezip bileris.Gowy bilimli, innowasiýa we gujurly işgärler bilen gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we paýlama elementleriniň hemmesine jogapkär bolduk.Täze usullary öwrenmek we ösdürmek arkaly.Müşderilerimiziň seslenmelerini üns bilen diňleýäris we derrew jogap berýäris.Professional we ünsli hyzmatymyzy derrew duýarsyňyz.Talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.Siziň talaplaryňyza görä dürli görnüşli önümleri we hünär hyzmatlaryny hödürläris.

 • aýna çüýşe üçin şampan gapaklary ulanylýar

  aýna çüýşe üçin şampan gapaklary ulanylýar

   

  Kepkalar şampan we aýna çüýşelere gaplaýan dürli köpürjikli çakyrlar üçin ulanylýar.Adatça dykylyk ululygy üçin ulanylýar, sebäbi köpürjikli çakyrda kömürturşy gazy bar, çüýşäniň basyşy atmosfera basyşynyň bäş-alty essesine ýa-da awtoulag tekerleriniň teker basyşynyň iki-üç essesine deňdir.Dykylygyň ok ýaly atylmagynyň öňüni almak üçin, şular ýaly gapaklary saýlaň.Üsti ownuk metal çüýşäniň gapagy.Diňe teňňäniň ululygyna garamazdan, bu inedördül dýuým köp adam üçin çeper zehinini görkezmek üçin giň ýere öwrüldi.Käbir owadan ýa-da ýadygärlik dizaýnlary köp kolleksiýa söýüjilerini özüne çeken ajaýyp kolleksiýa ähmiýetine eýedir.


 • Pvc we folga çüýşe gapaklary, şerap ýagy soýa sousy sirkesi üçin ulanylýar

  Pvc we folga çüýşe gapaklary, şerap ýagy soýa sousy sirkesi üçin ulanylýar

  Folga çüýşesiniň gapagy dürli önümlerde ulanylyp bilner.Gyzyl çakyr, köpürjikli çakyr, daşary ýurt çakyry we beýleki önümler üçin ulanylyp bilner.Ogrulyga garşy funksiýany ýokarlandyrmak, dürli açyk ýollary bolan beýleki gapaklaryň daşynda ulanylyp bilner.Folga materiallaryny ulanyň.Folga gapaklary önümleriň derejesini ýokarlandyryp, önümleri has owadan edip biler.Içki gapagy howpsuz we arassa goraň.Agaç saklaýjy, plastmassa örtük, alýumin örtük we ş.m. ulanylyp bilner. Folga örtügi daşky görnüşi we tozan geçirmeýän görnüşi bilen ajaýyp.Saýlamak üçin köp ululyk bar, dürli çaphana amallary kabul edilip bilner, dürli logotipi isleýşiňiz ýaly çap edip biler we önümler talaplara laýyklykda düzülip bilner.


 • Pvc we köpürjikli şerap soýa sousy, sirke üçin folga gapaklary

  Pvc we köpürjikli şerap soýa sousy, sirke üçin folga gapaklary

   

  PVC çüýşe gapagynyň köp sanly amaly bar.Gyzyl çakyr, köpürjikli çakyr, daşary ýurt çakyry, soýa sousy, sirke we başga-da köp önüm üçin ulanylyp bilner.Ogrulyga garşy funksiýany ýokarlandyrmak, dürli açyk ýollary bolan beýleki gapaklaryň daşynda ulanylyp bilner.Ygtybarly çig mal ulanyň, PVC gapaklary önümleriň derejesini ýokarlandyryp biler.Içki gapagy we önümleri goraň.Ony agaç saklaýjy, plastmassa örtük, alýumin örtük we ş.m. ulanyp bolýar. PVX örtügi daşky görnüşi we tozan geçirmeýän görnüşi bilen ajaýyp.Saýlamak üçin köp ululyk bar, dürli çaphana amallary kabul edilip bilner, isleýşiňiz ýaly dürli logotip çap edilip bilner we önümler talaplara laýyklykda düzülip bilner. Haýyş, bize talaplaryňyzy görkeziň, soňam meňzeş nusgalarymyzy size iberer.


Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)