Önümler

 • Alýumin zynjyr gapaklary

  Alýumin zynjyr gapaklary

  Alýumin zynjyr gapaklary, adatça, içgi, piwo, alkogolsyz içgiler, energiýa içgileri we ş.m. ýaly önümlerde giňden ulanylýan aýna çüýşeler üçin ulanylýar.Alýumin zynjyr gapaklary ýokary temperaturanyň ýörite doldurma talaplaryna laýyk bolup biler.Iň köp ýaýran pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, alýumin gapaklary ýokary hilli gözegçiliklere we iýmit bilen kontakt materiallary üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän materiallara eýedir.Gowy möhürlemek we ogurlyga garşy funksiýa bar, açmak aňsat.Bu görnüşli alýumin gapagynyň ululygy, adatça 38 * 16.5mm, ululygyňyzy päsgelçilikleriňize görä sazlap bileris.Dürli reňkleri saýlap bilersiňiz, logotipi dizaýn görnüşinde çap edip bileris, talaplaryňyza görä dizaýn ýa-da teklipler berip bileris.Hilini saklamak üçin tehniki toparlarymyz, awtoulag maşynlarymyz we ökde işgärlerimiz bar, önümçilik döwründe ýörite hil gözegçileri hem bar.Eltip beriş wagtymyz adatça 12-18 gün. Nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Synag üçin ferr nusgalaryny hem berip biler.

 • Gazly içgiler we içgiler üçin alýumin gapagy

  Gazly içgiler we içgiler üçin alýumin gapagy

  Adatça aýna çüýşeler üçin ulanylýan alýumin gapaklary, suw, içgi, alkogolsyz içgiler we energiýa içgileri we ş.m. önümler üçin gowy saýlanýar.Alýumin gapaklary, ýokary temperatura 120 dereje ýaly ýörite doldurma talaplaryna laýyk bolup biler.Iň köp ýaýran pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, alýumin gapaklary berk hil gözegçiligine sezewar edilýär we azyk önümleri bilen kontakt materiallary üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän çig mal bilen ýasalýar.Gowy möhürlemek we ogurlyga garşy funksiýa bar, açmak aňsat.Bu görnüşli alýumin gapagynyň ululygy adatça 38mm, beýikligi16.5mm we 18 3mm.ululygyny päsgelçilikleriňize görä sazlap bileris.Dürli reňkleri saýlap bilersiňiz, logotipi isleýşiňiz ýaly çap edip bileris, talaplaryňyza görä dizaýn ýa-da teklipler berip bileris.Tehniki toparymyz bar, köp awtoulag maşynlary we ökde işçiler, önümçilik döwründe ýörite hil barlagçylary bar, gowy hilini üpjün edip bilerler.Eltip beriş wagtymyz adatça 14-18 gün. Nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Has köp soragyňyz bar bolsa, poçta ýa-da whatsapp arkaly has giňişleýin maglumatlary ara alyp maslahatlaşmagy halaýarys.

 • çakyr spirtli spirtli viski üçin stikerler

  çakyr spirtli spirtli viski üçin stikerler

  Kompaniýamyz her dürli öz-özüne ýelmeýän bellikleri berip biler.Öz-özüne ýelmeýän etiketkalar, öz-özüne ýelmeýän etiketka materiallary diýlip hem bilinýär, kagyz, film ýa-da matalar ýaly ýörite materiallar, arka bilen örtülen ýelim we aşagy bilen örtülen kremniy gorag kagyzy.Adaty materiallara mis kagyz, aç-açan aagondarha, lal kümüş aagondarha, sintetiki kagyz, altyn folga, döwük kagyz, kraft kagyz, elektrostatik film, çotga altyn (kümüş), ýagty kagyz we ş.m. girýär. Köplenç ulanylýan ýelimlere suw esasly ýelim, ýag- esasly ýelimleýji, gyzgyn ereýän ýelim we ş.m. Ofset çap etmek, nagyşlamak, agyrlyk güýji çap etmek, gyzgyn möhürlemek we ş.m. ýaly dürli çaphana amallary ulanylyp bilner, bellikleri dürli usullar, monohrom ýa-da köp reňkli öndürýäris.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýokary poliester materiallary ýaly dürli materiallary ulanýarys, önümiň reňki fon reňkinde görkeziler.Häzirki wagtda bazaryň islegi sebäpli, gysga wagtyň içinde köp sanly sargyt öndürip bileris we müşderilere ýokary hilli belligiň hili we bahasy bilen üpjün etmek üçin ýokary derejeli tehnologiýany ulanyp bileris.Öz-özüne ýelmeýän bellik, belligi el bilen ýa-da awtomatiki bellik etmek üçin amatly edip bilýän rulon çap etmegi üpjün edýär.Talaplaryň jikme-jikliklerini poçta ýa-da whatsapp arkaly görkezmegiňizi haýyş edýäris ..

 • Içgi viski aragy üçin alýumin plastik gapak

  Içgi viski aragy üçin alýumin plastik gapak

  Alýumin plastmassa gapagy agyz suwuklygyny, dürli çakyrlary we iýmitleri gaplamak üçin ulanylyp bilner.Alýumin-plastmassa örtük diňe bir mazmunyň berkligini saklap bilmän, ogurlyga garşy açmak we howpsuzlyk funksiýalaryna hem eýe.Şonuň üçin önümiň derejesini ýokarlandyrmak üçin çüýşeli önümler üçin ulanylyp bilner. Diňe alýumin gapagynyň artykmaçlyklary däl, eýsem plastmassa gapaklarynyň hem artykmaçlyklary bar.Daşarda alýumin, içerde plastmassa goýmalar ulanylýar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly ajaýyp görnüşe eýe, adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, çap etmek we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýasy üçin birnäçe saýlaw we ogurlyga garşy gowy funksiýa bar.Plastiki goýmak hem aňsat.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Talaplaryňyzy bize poçta ýa-da whatsapp arkaly iberiň, ilki bilen barlamak üçin dizaýnyňyza şuňa meňzeş reňk iberip bileris.

 • Wiski alkogol spirtli çüýşe çüýşe üçin alýumin plastmassa gapak

  Wiski alkogol spirtli çüýşe çüýşe üçin alýumin plastmassa gapak

  Alýumin plastmassa gapaklary viski, arak, alkogol, spirt we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin gapagy, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary daşky görnüşi, dürli çaphana tehnologiýasy üçin birnäçe saýlawy we ogurlyga garşy gowy möhürleme funksiýalaryna eýedir.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä hünär tekliplerini berip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

 • Şerap, viski, alkogol spirti üçin alýumin plastik gapak

  Şerap, viski, alkogol spirti üçin alýumin plastik gapak

  Alýumin plastmassa gapaklar, spirt, arak, alkogol, ýag we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly owadan görnüşe, dürli tehnologiýa üçin birnäçe saýlama we ogurlyga garşy gowy funksiýa eýe.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

 • çakyr aýna çüýşesi üçin tebigy dykylyk dykylyk

  çakyr aýna çüýşesi üçin tebigy dykylyk dykylyk

  Dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, gazly çakyr we beýleki önümlerde gowy möhürlenmeli.Bu dykylygyň saýlamak üçin dürli görnüşli materiallary bar, şeýle hem dürli ululyklary bar.Logotipleri ýüzüne çap edip biler.Gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi bar, adatça pvc ýa-da folga gapaklaryny bilelikde ulanyň.Jikme-jiklik talaplaryňyzy alyp biler, soň şuňa meňzeş ýa-da has köp teklip görkezip biler diýip umyt edýärin.

 • Şerap şampan aýna çüýşesi üçin dykylyk

  Şerap şampan aýna çüýşesi üçin dykylyk

   

  Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we beýleki önümlerde gowy möhürlenmeli.Tebigy dykynyň ýumşak we elastik tebigaty, çüýşedäki çakyryň haýal ösmegine we ýetişmegine amatly bolup, çakyryň tagamyny has ýumşak we ýumşak edip, howany doly izolýasiýa etmezden, çüýşäniň agzyny möhürläp biler.Dürli görnüşli material saýlap bilersiňiz, talaplaryňyzy poçta ýa-da whatsapp arkaly iberiň.


 • aýna çüýşe üçin tebigy we goşma dykylyk saklaýjy

  aýna çüýşe üçin tebigy we goşma dykylyk saklaýjy

   

  Tebigy dykylyklar we kompozit köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we ş.m. ulanylýar, import edilýän çig maldan ýa-da birleşdirilen materiallardan ýasalýar Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, gazly çakyr we ş.m. ulanylýar. ideal şerap dyky.Orta dykyzlygy we gatylygy, oňat çeýeligi we çeýeligi, belli geçirijiligi we ýapyşygy bolmaly.Şerap çüýşeli bolansoň, çakyr bedeniniň daşarky dünýä bilen habarlaşmagy üçin ýeke-täk kanal dykylyk tarapyndan goralar. Saýlamak üçin köp ölçegli.


 • çakyr şampan gazly şerap üçin tebigy dykylyk

  çakyr şampan gazly şerap üçin tebigy dykylyk

   

  Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we ş.m. ulanylýar, import edilýän çig maldan ýa-da birleşdirilen materiallardan, inçe süýümler, tekiz üst we gowy möhürlemek täsiri bilen ulanylýar.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä hünär tekliplerimizi berip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.


 • şampan we ýalpyldawuk gapaklar

  şampan we ýalpyldawuk gapaklar

  Şampan we ýalpyldawuk gapaklar adatça adaty ululyklary ulanýarlar, dürli nyşanlary çap edip bilýärler, adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek we ş.m. ýaly dürli çap usullaryny ulanyp bilerler.Dürli açylyş usuly bar, açmak aňsat, üstünde tekiz we damar görnüşini hem saýlap bolýar.Biziň kompaniýamyz şampan we köpürjikli şerap üçin dykylyk, bellik we ş.m. üçin beýleki goldaw önümleri bilen üpjün edip biler, halaýan reňkiňizi saýlap biler.Tassyklamak üçin size meňzeş reňk görkezip bileris.Gowy bilimli, innowasiýa we gujurly işgärler bilen gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we paýlama elementleriniň hemmesine jogapkär bolduk.Täze usullary öwrenmek we ösdürmek arkaly.Müşderilerimiziň seslenmelerini üns bilen diňleýäris we derrew jogap berýäris.Professional we ünsli hyzmatymyzy derrew duýarsyňyz.Talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.Siziň talaplaryňyza görä dürli görnüşli önümleri we hünär hyzmatlaryny hödürläris.

 • aýna çüýşe üçin şampan gapaklary ulanylýar

  aýna çüýşe üçin şampan gapaklary ulanylýar

   

  Kepkalar şampan we aýna çüýşelere gaplaýan dürli köpürjikli çakyrlar üçin ulanylýar.Adatça dykylyk ululygy üçin ulanylýar, sebäbi köpürjikli çakyrda kömürturşy gazy bar, çüýşäniň basyşy atmosfera basyşynyň bäş-alty essesine ýa-da awtoulag tekerleriniň teker basyşynyň iki-üç essesine deňdir.Dykylygyň ok ýaly atylmagynyň öňüni almak üçin, şular ýaly gapaklary saýlaň.Üsti ownuk metal çüýşäniň gapagy.Diňe teňňäniň ululygyna garamazdan, bu inedördül dýuým köp adam üçin çeper zehinini görkezmek üçin giň ýere öwrüldi.Käbir owadan ýa-da ýadygärlik dizaýnlary köp kolleksiýa söýüjilerini özüne çeken ajaýyp kolleksiýa ähmiýetine eýedir.


123Indiki>>> Sahypa 1/3

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)