Alýumin gapaklary

 • Alýumin zynjyr gapaklary

  Alýumin zynjyr gapaklary

  Alýumin zynjyr gapaklary, adatça, içgi, piwo, alkogolsyz içgiler, energiýa içgileri we ş.m. ýaly önümlerde giňden ulanylýan aýna çüýşeler üçin ulanylýar.Alýumin zynjyr gapaklary ýokary temperaturanyň ýörite doldurma talaplaryna laýyk bolup biler.Iň köp ýaýran pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, alýumin gapaklary ýokary hilli gözegçiliklere we iýmit bilen kontakt materiallary üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän materiallara eýedir.Gowy möhürlemek we ogurlyga garşy funksiýa bar, açmak aňsat.Bu görnüşli alýumin gapagynyň ululygy, adatça 38 * 16.5mm, ululygyňyzy päsgelçilikleriňize görä sazlap bileris.Dürli reňkleri saýlap bilersiňiz, logotipi dizaýn görnüşinde çap edip bileris, talaplaryňyza görä dizaýn ýa-da teklipler berip bileris.Hilini saklamak üçin tehniki toparlarymyz, awtoulag maşynlarymyz we ökde işgärlerimiz bar, önümçilik döwründe ýörite hil gözegçileri hem bar.Eltip beriş wagtymyz adatça 12-18 gün. Nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Synag üçin ferr nusgalaryny hem berip biler.

 • Gazly içgiler we içgiler üçin alýumin gapagy

  Gazly içgiler we içgiler üçin alýumin gapagy

  Adatça aýna çüýşeler üçin ulanylýan alýumin gapaklary, suw, içgi, alkogolsyz içgiler we energiýa içgileri we ş.m. önümler üçin gowy saýlanýar.Alýumin gapaklary, ýokary temperatura 120 dereje ýaly ýörite doldurma talaplaryna laýyk bolup biler.Iň köp ýaýran pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, alýumin gapaklary berk hil gözegçiligine sezewar edilýär we azyk önümleri bilen kontakt materiallary üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän çig mal bilen ýasalýar.Gowy möhürlemek we ogurlyga garşy funksiýa bar, açmak aňsat.Bu görnüşli alýumin gapagynyň ululygy adatça 38mm, beýikligi16.5mm we 18 3mm.ululygyny päsgelçilikleriňize görä sazlap bileris.Dürli reňkleri saýlap bilersiňiz, logotipi isleýşiňiz ýaly çap edip bileris, talaplaryňyza görä dizaýn ýa-da teklipler berip bileris.Tehniki toparymyz bar, köp awtoulag maşynlary we ökde işçiler, önümçilik döwründe ýörite hil barlagçylary bar, gowy hilini üpjün edip bilerler.Eltip beriş wagtymyz adatça 14-18 gün. Nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Has köp soragyňyz bar bolsa, poçta ýa-da whatsapp arkaly has giňişleýin maglumatlary ara alyp maslahatlaşmagy halaýarys.

 • Wiski alkogol spirtli çüýşe üçin alýumin gap

  Wiski alkogol spirtli çüýşe üçin alýumin gap

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, viski çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Olaryň dürli reňkleri we dürli ululyklary bar, kynçylyklaryňyza görä ýasap biler we dürli logotipleri çap edip biler, adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, togalamak we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap bolýar. Dizaýnyňyza görä iň oňat ululygy we tehniki teklip ederis.Içinde, talaplaryňyza görä dürli çyzgylary saýlap bilersiňiz.Highokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler.Adatça PE linerini ulanyň, folga, saratin, TPE we ş.m. bar. Daş we gapdaldan nagyş we freze saýlap bolýar , köp dürli saýlama dünýägaraýşy ajaýyp edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli Howpsuzlyk aýratynlyklary bar.Bizde 200-den gowrak dürli nusga bar, size meňzeş reňk ýa-da şuňa meňzeş dizaýn iberip biler.

 • 30 * 60mm ýöriteleşdirilen gyzgyn möhürleme gapagy çakyr çüýşe gapaklary alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  30 * 60mm ýöriteleşdirilen gyzgyn möhürleme gapagy çakyr çüýşe gapaklary alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, likýor çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Olaryň köp ululygy bar, päsgelçilikleriňize görä ululygyny tassyklap we dürli logotipleri çap edip biler, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, rulon çap etmek we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap biler. dizaýn, ýöne zerur bolsa, logotipiňize görä tekliplerimizi berip bilersiňiz, iň amatly tehnologiýany teklip ediň.Içinde, doldurma talaplaryňyza görä dürli çyzgylary saýlap bilersiňiz.Highokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler.Daş ýüzüne nagyş we üwemek saýlanyp bilner , köp dürli saýlama dünýägaraýşy aýratyn we owadan edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli Howpsuzlyk aýratynlyklary bar. Biz islegleriňize görä dürli reňkleri we tehniki esaslary görkezip bileris.

 • 31.5 * 24mm Custöriteleşdirilen nagyş we freze Alkogol viski aragy alýumin gapagy

  31.5 * 24mm Custöriteleşdirilen nagyş we freze Alkogol viski aragy alýumin gapagy

   

  Alýumin gapaklary giňden ulanylýar, likýor çüýşeleri, spirtli çüýşeler, alkogol çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylyp bilner.Dürli ululyklary saýlap bilersiňiz, gutarnykly ululygyňyza görä iň soňky ululygyny tassyklar we dürli reňkleri we dürli logotipleri çap edip biler, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, rulon çap etmek we beýleki çap etmek ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap biler. tehnologiýa we ş.m. Islegleriňize görä iň amatly tehnologiýany teklip ederis.Içinde, talaplaryňyza görä dürli çyzgylary saýlap bilersiňiz.Highokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler.Nagyşlamak we üwemek ýüzünde ulanylyp bilner, köp dürli saýlama dünýägaraýşy aýratyn we owadan edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli Howpsuzlyk aýratynlyklary bar.Talaplaryňyzy iberiň, deňeşdirmek üçin meňzeş reňk ýa-da meňzeş dizaýny görkezip bilersiňiz.


 • 30 * 60mm ýöriteleşdirilen çakyr çüýşesi gapaklary Alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  30 * 60mm ýöriteleşdirilen çakyr çüýşesi gapaklary Alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, alkogol çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Dürli ululyklary bar, kynçylyklaryňyzyň ululygyna görä ýasap biler we dürli reňkleri we nagyşlary saýlap biler, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, togalamak we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap biler. dizaýnyňyza görä iň amatly tehnologiýany teklip ediň.Içinde, talaplaryňyza görä dürli çyzgylary ýa-da plastmassa goýmalary saýlap bilersiňiz.Highokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler.Topokarky we gapdal tarapdan, isleseňiz nagyş we freze saýlap bilersiňiz , köp dürli saýlama dünýägaraýşy owadan we üýtgeşik edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary bar.


 • 30 * 35mm ýöriteleşdirilen çakyr alkogoly viski aragy alýumin gapagy

  30 * 35mm ýöriteleşdirilen çakyr alkogoly viski aragy alýumin gapagy

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, içgi çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Dürli ululyklar saýlanyp bilner, kynçylyklaryňyzyň ululygyna görä öndürip biler we dürli reňkleri ulanyp biler, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, togalamak we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap biler. iň amatly tehnologiýany hem teklip eder.Içinde, talaplaryňyza görä dürli çyzgylary ýa-da plastmassa goýmalary saýlap bilersiňiz.Temperatureokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler, dürli saýlamalar dünýägaraýşy aýratyn we owadan edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli Howpsuzlyk aýratynlyklary bar.Bizde 200-den gowrak dürli nusga bar, size meňzeş reňk ýa-da şuňa meňzeş dizaýn iberip biler.


 • 25 * 43mm alýumin çakyr viski pilfer, 187ml aýna çüýşe

  25 * 43mm alýumin çakyr viski pilfer, 187ml aýna çüýşe

   

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, içgi çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Päsgelçilik ululygyňyza görä islendik ululygy saýlap bilersiňiz we dürli nagyşlary çap edip bilersiňiz, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, rulon çap etmek we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny üpjün edip biler. Içinde dürli çyzgylar hem ulanylyp bilner. talaplaryňyz.Highokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler.Nagyşlamak we üwemek hem ýokarky we gapdalda ulanylyp bilner , dürli saýlamalar dizaýny aýratyn we owadan edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary bar.Ululygyňyza we reňkiňize görä mugt nusgalar berip biler.Gowy bilimli, innowasiýa we tejribeli işgärler bilen gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we paýlamak, täze tehnikany öwrenmek we ösdürmek üçin jogapkär bolduk, müşderilerimiziň pikirlerini üns bilen diňleýäris we derrew jogap berýäris.Professional we ünsli hyzmatymyzy derrew duýarsyňyz.


 • 28 * 18mm özboluşly çakyr çüýşesi gapaklary Alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  28 * 18mm özboluşly çakyr çüýşesi gapaklary Alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, içgi çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Dürli ululyklary bar, kynçylyklaryňyza görä ýasap biler we dürli logotipleri çap edip biler, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, togalamak we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap biler. logotipiňize görä iň amatly tehnologiýany teklip ediň.Içinde, talaplaryňyza görä dürli çyzgylary saýlap bilersiňiz.Highokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler.Daş ýüzüne nagyş we üwemek saýlanyp bilner , köp dürli saýlama dünýägaraýşy aýratyn we owadan edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli Howpsuzlyk aýratynlyklary bar.Bizde 200-den gowrak dürli nusga bar, size meňzeş reňk ýa-da şuňa meňzeş dizaýn iberip biler.

 • 38mm Custöriteleşdirilen içgiler Alýumin gapagy

  38mm Custöriteleşdirilen içgiler Alýumin gapagy

  Alýumin gapaklary çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, içgi çüýşeleri we aýna çüýşelere gaplaýan önümler üçin ulanylýar.Adatça howa bilen önümler üçin ulanylýar. Bu görnüşiň diametri, adatça, 38mm töweregi, kynçylyklaryňyzyň ululygyna görä ýasap biler we dürli logotipleri çap edip biler, şeýle hem adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekran çap etmek, togalamak ýaly dürli çaphana tehnologiýalaryny saýlap biler. Çap etmek we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. Biz ony logotipiňize görä dizaýn edip bileris, iň amatly çap usulyny teklip edip bileris. Ulanylýan içerki çyzgylarymyz ýokary temperaturany sterilizasiýa etmek we doldurmak talaplaryna laýyk bolup biler. Dürli saýlawlar dünýägaraýşy aýratyn we owadan edýär.Ajaýyp möhürleme täsiri we güýçli Howpsuzlyk aýratynlyklary bar.Bizde 200-den gowrak dürli nusga bar, size meňzeş reňk ýa-da şuňa meňzeş dizaýn iberip biler.

 • 28mm Custöriteleşdirilen içgiler Alýumin gapagy

  28mm Custöriteleşdirilen içgiler Alýumin gapagy

  Alýumin nurbat gapagy, kepillik zolagy we pvc-plastmassa köpük / gymmat gazyk bilen üpjün edilen has ygtybarly subutnama.Boýn görnüşli aýna ýa-da PET çüýşeler üçin amatly.Bu ýapylma, suw, piwo, saglyk önümleri, çakyr, alkogolsyz içgiler we energiýa içgileri we başgalar ýaly içgiler üçin, esasanam howa önümleri. Alýumin gapaklary berk hil gözegçiligine sezewar edilýär we halkara derejesinde çig mal bilen ýasalýar iýmit bilen aragatnaşykda materiallar üçin standartlar.Şeýle hem, iň köp ýaýran pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, dürli logotipleri çap edip biler, Logotipiňize görä dizaýn edip bileris.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)