Aýna çüýşäniň materialyny nädip deňeşdirmeli

Aýna çüýşeleri saýlanymyzda, gowy we erbet aýna çüýşeleri tapawutlandyrmak käwagt kyn.Ony ýönekeý görnüşde tapawutlandyryp bileris.Aýna çüýşe üçin adatça iki dürli görnüşli material bar, adaty çakmak we super çakmak.Olaryň arasynda aşakdaky ýaly käbir tapawutlar bar:

1. Materiallaryň reňki:
Adaty çakmak we super çakmak dürli reňkleri görkezýär.Örän çakmakdaş aýnanyň reňki açyk we ak.Adaty ýalpyldawuk aýnanyň köpüsinde demiriň köp bolmagy sebäpli ýaşyl reňk bolar. Reňkden tapawudyny göni görüp bilersiňiz.

2. Aýna çüýşäniň aşagy
Adatça adaty çakmakdan ýasalan çüýşeleriň diňe inçe düýbi bolup biler.Galyň aşaky dizaýn aýna ýasap bilmeýärler.Super çakmak materialy dürli dizaýn talaplaryna laýyk bolup biler, sebäbi has gowy hilli.

Mundan başga-da, aýna çüýşäniň gowy ýa-da erbetdigini kesgitlemek üçin başga usullar bar.Gowy hilli aýna çüýşäniň daşky görnüşi, ýokary aç-açanlygy, ýokary temperatura garşylygy, çüýşäniň agzy, burun ýok, dürli galyndy boşluklarynyň kiçi göwrümli ýalňyşlygy we ş.m.

“Yantai Sailing Import & Export CO., Ltd”, adaty dizaýn we çüýşe gapakly adaty aýna gaplar boýunça 15 ýyldan gowrak tejribe toplady.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli zawodlary saýlamaga üns berýäris.Dürli derejeli çüýşeleri kanagatlandyrmak üçin dürli materiallarymyz bar.Önümleriňiz üçin bu ýerde saýlamak üçin köp wariant bolup biler.her dürli aýna çüýşeler bilen üpjün edip bileris, adaty çüýşäniň bezegini hem edip bileris.Önümiňizi üýtgeşik we aýratynlaşdyryp bileris.Aýaz, pad çap etmek, ekranda çap etmek, laklamak, gyzgyn möhürlemek, geçirmek, ýeňlemek ýa-da ýelimlemek we ş.m.Bu ýerde öz talaplaryňyza görä laýyk çüýşäni saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: -anwar-08-2022

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)