Aýna çüýşe, tebigatda näçe wagtlap bolup biler?

Aýna çüýşeler Hytaýda adaty senagat gaplarydyr.Gadymy döwürde adamlar olary öndürip başlapdyrlar, ýöne olar näzikdir.Şonuň üçin geljekki nesillerde az aýna gaplary tapyp bolýar.

Önümçilik prosesi kyn däl.Inersenerler kwars gumy we gazlandyrylan kül ýaly çig mallary döwmeli we aç-açan dokumany görkezmek üçin ýokary temperaturaly erginlerden soň şekillendirmeli.

Häzirki wagtda dürli gaplaýyş materiallary bazara girende aýna çüýşeler henizem möhüm orny eýeleýär, bu gaplama çüýşesiniň adamlaryň näçeräk halanýandygyny subut etmek üçin ýeterlikdir.

Aýna önümleriniň gelip çykyşy

Aýna önümleri häzirki zaman durmuşynda gaty belent binalaryň daşky penjirelerinden başlap, çagalaryň oýnan mermerlerine çenli giňden ýaýrady.Öý önümlerinde aýna ilkinji gezek haçan ulanylandygyny bilýärsiňizmi?Alymlar arheologiýa arkaly 4000 ýyl ozal gadymy Müsüriň harabalyklarynda ownuk aýna monjuklaryň tapylandygyny anykladylar.

4000 ýyldan soňam bu kiçijik aýna monjuklaryň üstü henizem täze ýaly arassa.Wagt olarda yz galdyrmady.Köplenç taryhy tozan bar.Bu, aýna önümleriniň tebigatda çüýremeginiň gaty kyndygyny görkezmek üçin ýeterlikdir.Daşary ýurt zatlaryndan hiç hili päsgelçilik bolmasa, 4000 ýyl, hatda has uzak wagtlap tebigatda aňsat saklanyp bilner.

Gadymy adamlar aýna ýasanda, munuň şeýle uzak saklanyş ähmiýetiniň bardygyny bilmeýärdiler;Aslynda, stakany betbagtçylykdan ýasadylar.Gadymy Müsür siwilizasiýasynda takmynan 4000 ýyl ozal, şäher döwletleriniň arasyndaky söwda ösüp başlanda, Ortaýer deňzinden akýan "tebigy soda" atly hrustal magdany ýüklenen söwda gämisi bardy.

Şeýle-de bolsa, tolkun şeýle bir çalt ýykyldy welin, söwda gämisi deňziň çuňlugyna gaçmaga wagt tapmady we kenaryň golaýynda galdy.Şeýle uly gäminiň işçi güýji bilen hereket etmegi kyn diýen ýaly.Gämini ertesi gün ýokary tolkun bilen gämä doly suwa batyryp, kynçylykdan çykyp bileris.Bu döwürde ekipa. Ot ýakmak we nahar bişirmek üçin gämidäki uly gazany düşürdi.Käbir adamlar harytlardan magdan alyp, ot üçin esas gurupdyrlar.

Ekipa. Iýip-içmäge ýeterlik bolansoň, gazany alyp, gämä uklap ýatmagy meýilleşdirdiler.Bu wagt, ody ýakmak üçin ulanylýan magdanyň düýbüniň hrustal bolup, gün ýaşandan soň gaty owadan görünýändigine geň galdylar.Soň bolsa, munuň ýangynyň aşagyndaky kenarda tebigy soda bilen kwars gumynyň arasyndaky himiki reaksiýa sebäpli bolandygyny bildik.Bu adamzat taryhynyň iň irki aýna çeşmesidir.

Şondan bäri adamlar aýna ýasamagyň usulyny özleşdirdiler.Kwars gumy, boraks, hek daşy we käbir kömekçi materiallar aç-açan aýna önümlerini öndürmek üçin oda eredilip bilner.Soňky müňlerçe ýyllyk siwilizasiýada aýnanyň düzümi hiç wagt üýtgemedi.


Iş wagty: -anwar-08-2022

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)